Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler eğitimi, genç insanların toplumda aktif bir şekilde yer almalarını sağlamayı önemli bir amaç olarak görür. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan dönemde Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşan bir program uygulanır.


Sosyal Bilimler programı ile kendini ifade eden, başkalarını dinleyebilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, evrensel değerlere sahip, çevrenin ve kültürel mirasın korunması gerektiği bilincinde, yetişmiş araştırıcı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.


Sosyal Bilimler dersleri işlenirken "yakından uzağa, basitten karmaşığa, somuttan soyuta" doğru bir eğitim yöntemi kullanılır. Çalışılan dönemin değerleri, dönemin bilgisi ve düşünce dünyası göz önünde bulundurulur, incelenen olay ve olguların günümüze olan etkisi her boyutuyla irdelenir. Her çalışmada; değişim ve süreklilik, benzerlik ve farklılık, neden ve sonuç, zaman/kronoloji, olgu ve düşünce gibi belli kavramlar üzerinde temellendirilir. Konuların somutlaştırılmasında tarihî tablolardan, kartpostallardan, resimlerden, filmlerden haritalardan, atlaslardan, gezi ve gözlemlerden yararlanılır. Güncel olaylarla konular arasında bağlantı kurulmasına özen gösterilir.
Bu eğitimin sonunda öğrencilerimiz, ulusal ve küresel düzeyde düşünerek bilgilerini düzenleyebilen, sorgulama ve merak duygusu gelişmiş, bağımsız düşünme becerisine sahip bireyler olarak yetiştir.
Ayrıca, Sosyal Bilimler ders programları ile öğrencilerimiz “YGS” ve “LYS” ye hazırlanmaktadır.

Bölüm Amaçları:
Çeşitli araç ve yöntemler kullanılarak, açıklama ve anlamanın ötesinde dönüştürme ve değiştirme amacı taşıyan Sosyal Bilimler programının sonunda öğrencilerimiz:
1. Günlük hayatta kendini ifade etmede gerekli terminolojiyi kullanabilecektir.
2. Geçmişi yorumlayarak günü algılamayı ve geleceğe ilişkin beklentiler arasında bağlantı kurmayı başarabilecektir.
3. Mekânın rolünü anlayabilecek ve mekânı etkin bir şekilde kullanabilme becerisi geliştirebilecektir.
4. Toplumların mekânda yaşama, yerleşme, örgütlenme, mekânı algılama biçimlerini çeşitli öznel bakış açılarına göre analiz edebilecektir.
5. Ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlı olabilecek, evrensel demokratik yurttaşlık değerlerini benimseyeceklerdir.
6. Gerek felsefi gerekse sosyolojik ve psikolojik boyutta var olan bilimsel düşünceleri kavrayarak kendilerini tanıyabilecek ve davranışlarla ilgili bilinç sahibi olabileceklerdir.
7. Düşünmeyi, tartışmayı, özgür seçim yapıp karar vermeyi, çağdaş felsefe eğitimi aracılığı ile de insanın gerçek işlevi olan ve ona toplumsallığını kazandıran “düşünmeyi” öğrenebilecektir.
8. Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşabilecektir.
9. Türkiye’nin 21. yüzyılda dünya ülkeleri arasındaki yeri ve önemini algılayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik değerlendirmeler yapabileceklerdir.
10. Atatürk ilke ve inkılâplarını, laik, demokratik ve çağdaş değerleri bilerek bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi gerektiği bilincini kazanacaklardır.

Bölüm Hedefleri:
Alanında etkili ve verimli öğretmenlik yapabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve anlayışa sahip öğretmenlerimiz, MEB müfredat programını sürekli geliştirerek öğrencilerimize konulara uygun çalışma stratejileri kazandırmayı hedeflemektedirler. Bu programla öğrencilerimize;

1. Laik, demokratik ve çağdaş değerlerin korunması gerektiği bilincini kazandırmak,
2. Yurttaşlık hak ve sorumluluklarını bilmek, bunu yaşamlarının içine yerleştirme pratiği kazandırmak,
3. Yaşadığı toplumun değerlerini bilmek, evrensel değerlerin önemini kavratmak,
4. Sorgulama, eleştirme, değerlendirme yapma becerisi kazandırmak,
5. Geçmişteki sosyal, ekonomik ve siyasi olayların neden ve sonuçlarını günümüzle karşılaştırarak, analiz etme becerisi kazandırmak,
6. Ülke ve dünya genelinde her düzeyden soruna karşı duyarlı olmalarını sağlamak,
7. Sorunlar karşısında iş birliği ve dayanışmanın önemini kavratmak,
8. Doğal ve kültürel değerlerin korunması gerektiği bilincini kazandırmak,
9. Kronolojik düşünme becerisi kazandırmak,
10. Yükseköğrenime yerleşmeleri için gerekli tüm bilgi ve becerileri kazandırmak,
11. Atatürk ilke ve inkılâplarını bilme ve koruma bilincini kazandırmak hedeflenmektedir.Bu sayfa 2.2.2022 11:57:46 tarihinde güncellenmiş ve 4066 defa ziyaret edilmiştir.

Lise Etkinliklerimiz

Ön Kayıt