Matematik

Uygarlığın başlangıcıyla birlikte, insanoğlu çevresiyle etkileşimini birçok alanda geliştirmiştir. Bu etkileşimi daha verimli kılabilmek için çevresindeki doğayı ve fiziksel olayları anlamaya ve bu olaylara anlamlar yüklemeye başlamıştır. M.Ö 30000–40000 yıllarında kemiklerin üzerine atılan çentik izleriyle temelleri atılan Matematik, zaman içerisinde bir bilim dalı haline gelmiş, gelişip dallara ayrılarak ismini dahi bilmediğimiz birçok kişinin katkılarıyla zenginleşmiştir.
Önceleri sayma gibi basit ve temel işlemleri ile kullanılan Matematik, zamanla çevremizdeki fiziksel olayları yorumlamada temel araç halini almakla kalmamış, mantık dalının gelişimiyle günlük hayatımızda karşılaştığımız problemler karşısında analiz kabiliyetimizi geliştirmiş ve rasyonel çıkarımlar yapabilmemizin de yolunu açmıştır. Günümüzde Matematik biliminin kullanım alanları o denli genişlemiştir ki farkında olmasak da hepimiz hayatımızın hemen her anında Matematiği kullanır hale geldik. Sayıların olmadığı bir dünya hayal edebiliyor musunuz? Bu gerçekten de güç. Günlük hayatın yanı sıra bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ve buluşların da temelinde Matematik yatmaktadır.
Gelişen ve değişen dünyada, çok önemli bir işlevi olan Matematik bilgisinin yeni nesillere en verimli şekilde aktarılması, bireylerin donanımlı bir şekilde hayata atılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bölüm Amaçları

Sürekli bir değişim ve gelişime uğrayan Matematik eğitiminin amaç, kapsam ve teknikleri ışığında, okulumuzda uygulanan program sonunda öğrencilerimiz:

1. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek. kazanımlarını günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilecektir.
2. Matematikte veya diğer alanlarda, ileri bir eğitim alabilmek için gerekli Matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
3. Matematiksel problemleri çözme süreci içinde, kendi Matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilecektir.
4. Matematiksel düşüncelerini, mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için Matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir.
5. Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecektir.
6. Model kurabilecek, modelleri sözel ve Matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilecektir.
7. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.
8. Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilecektir.
9. Matematik ve sanat ilişkisini kurabilecek, estetik duygularını geliştirebilecektir.

Bölüm Hedefleri

En güncel eğitim teorilerini takip eden, bu teorilerin ışığında ve müfredat konularının doğrultusunda sınıf içi aktivitelerini düzenleyen, geliştiren ve uygulayan öğretmenlerimiz, aynı zamanda teknolojinin getirdiği yenilikleri sınıf ortamına aktarmayı da kendilerine öncelikli amaç edinmişlerdir.

Öğrencilerimizin;


1. Temel Matematiksel işlemleri yapabilmelerini sağlamak,
2. Yüksek öğrenimlerinde gerekli olacak temel matematiksel becerileri kazanmalarına yardımcı olmak,
3. Günlük hayatlarında karşılaştıkları veya karşılaşacakları olayları analiz etme, modelleme ve yorumlar yapabilmeleri için gerekli matematiksel becerileri kazandırarak doğru kararlar verebilmelerini sağlamak,
4. Matematik dilini bilmelerini ve doğru kullanmalarını sağlamak,
5. Kendilerine gerekli matematik ile ilgili kaynaklara ulaşabilmelerini ve bu kaynakları doğru şekilde kullanabilmelerini sağlayacak becerileri oluşturmak,
6. Güncel teknolojiyi günlük yaşamlarının bir parçası olarak kullanmalarını sağlamak,
7. Değişiklik ve yeniliklere açık olmalarını sağlamak,
8. Disiplinli çalışma alışkanlıklarını geliştirmek,
9. Zihinsel becerilerini geliştirerek daha hızlı ve rasyonel düşünmelerini sağlamak,
10. Matematik ile ilgili girecekleri ulusal ve uluslararası sınavlara yönelik çalışmalarında onlara yardımcı olmak temel hedeflerimizdir.

AP CALCULUS PROGRAMI

AP nedir?
Advanced Placement(AP)-İleri Düzey Yerleştirme Programı, ABD merkezli College Board tarafından oluşturulmuş ve tüm dünya çapında kabul görmüş bir öğretim programıdır.
Bu program dahilinde, akademik olarak hazır ve istekli öğrencilere, 30’u aşkın derste, üniversite düzeyinde bir öğretim programı sunulmaktadır.
AP programı, her ders bazında, üyeleri lise öğretmenleri ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşan bir komisyon tarafından oluşturulmuş ve derslerin içeriği, işlenişi ve uygulamaları öğrencilerin üniversite öğrenimleri boyunca yapılacaklar ile bire bir örtüştürülmüştür.

AP Calculus Programı
Programın içeriği, AP Calculus Geliştirme Komisyonu tarafından oluşturulmuş ve gerek Türkiye gerekse tüm dünya üniversitelerinde gösterilen Calculus dersi içeriğiyle örtüşecek şekilde tasarlanmıştır. Bu program kapsamında öğrencilerimiz:

• Fonksiyonlar: Grafikleri ve Limit
• Türev
• İntegral
konularında çalışmalar yapacaklardır.

İçerik olarak MEB 12.sınıf Matematik dersi müfredatını içine alan bu programda bazı alt başlıklarda ek çalışmalar yapılması öngörülmekte ve bu çalışmalar nedeniyle dersin içeriği %20 oranında genişletilmektedir.
Ancak programın asıl farkı müfredat içeriğinden çok öğretim yöntem ve teknolojileri üzerinde olmaktadır. Bu programın uygulanmasıyla öğretmen merkezli geleneksel öğretim yöntemlerinin sınıf içinde kullanım oranı azaltılmakta, bunun yerine şu an en gelişmiş ülkelerde üniversite seviyesinde Calculus dersi öğretiminde kullanılan yöntem ve teknolojilerin kullanılması zorunlu kılınmaktadır.
Özellikle teknoloji kullanımına program dahilinde büyük önem verilmekte, sınıf içinde grafik hesap makineleri ve bilgisayar programlarının kullanılması zorunlu hale getirilmektedir. Zira programı tamamlayan öğrencilerin girecekleri AP Calculus sınavlarında grafik hesap makinesi kullanılacak kısımlar bulunmaktadır. Bu nedenle programa dahil olacak öğrencilerin alt sınıflarda bu teknolojileri kullanarak yetişmeleri önem taşımaktadır.

AP Calculus Dersinin Amaçları
• Öğrencilerin, fonksiyonların grafiksel, sayısal, analitik ve sözlü gösterimleriyle çalışabilmeleri ve bu gösterimler arasındaki ilişkiyi kavrayarak verimli şekilde kullanabilmeleri
• Öğrencilerin türevin bir fonksiyonun anlık değişim oranı ve yerel lineer yaklaşıklık için kullanıldığını kavramaları ve türev kullanarak problem çözebilmeleri
• Öğrencilerin belirli integrali Riemann toplamının limiti ve net değişim yığılması olarak anlamaları, integral kullanarak problem çözebilmeleri
• Öğrencilerin türev ve integral arasındaki ilişkiyi Calculus’un Temel Teoremi’nde belirtildiği şekilde kavramaları
• Öğrencilerin matematiği bir iletişim dili olarak kavramaları, problemlere verdikleri çözümleri hem sözlü hem de yazılı olarak sunabilmeleri
• Öğrencilerin yazılı olarak anlatılmış fiziksel bir durumu modelleyen fonksiyonu, diferansiyel denklemi veya integrali yazabilmeleri
• Öğrencilerin teknolojiyi kullanarak problem çözebilmeleri, deney yapabilmeleri ve önceden bulunmuş bilgileri test edebilmeleri
• Öğrencilerin elde ettikleri sonuçların kesinliği veya hatası ile ilgili çıkarımlar yapabilmeleri

AP Calculus Sınavı
Genellikle her yıl mayıs ayının ilk haftası içinde gerçekleştirilmektedir. Sınav 45 çoktan seçmeli soru için 105dakika(bu bölümde yanlış cevap puan kaybı oluşturmaz) ve 6 klasik soru için 90dakika olmak üzere 3 saat 15 dakika sürmektedir. Her öğrencinin puanı, o yılın sınav verilerine göre değerlendirilerek 1-5 arası bir puana dönüştürülür ve bu puan Temmuz ayı içinde AP sitesinde açıklanır.
 

 

1.BÖLÜM(Çoktan Seçmeli)

2.BÖLÜM(Klasik)

 

A KISMI

B KISMI

A KISMI

B KISMI

Soru Sayısı

28

17

2

4

Süre(dakika)

55

50

30

60

Hesap Makinesi

Kullanımı

Hayır

Evet

Evet

Hayır

 

Neden AP Calculus?
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler gerek yurtdışı gerekse yurtiçi üniversitelerde bir takım imtiyazlar elde etmektedir. Birçok ABD ve Avrupa üniversitesi bu programı alarak mezun olmuş öğrencilerin kabullerinde öncelik vermektedir. Ülkemizde ise bu programa olan ilgi yeni oluşmakta olup, özellikler Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nde programı bitiren öğrenciler için kabul imtiyazları ve ders muafiyetleri verilmektedir.

Program hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için: https://www.collegeboard.org adresini ziyaret edebilirsiniz

ULUSLARARASI SINAVLAR

CEMC SINAVLARI
Centre for Education in Mathematics and Computing (CEMC) Kanada’nın, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında aktivite ve materyal üreten, en önde gelen organizasyonudur. Organizasyonun merkezi Waterloo Üniversitesi Matematik bölümü içinde bulunmaktadır. CEMC yaptığı yarışmalar, atölye çalışmaları, dijital kaynaklar ve yayınlar ile 1995 yılından bu yana, Matematik öğretimini daha etkili ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrencilerimizin Matematik alanında küresel bir bakış açısı kazanmaları ve özellikle bu alan ile yakından ilgilenen ve akademik ön hazırlığa sahip öğrencilerimize kendilerini sınayabilecekleri, kabiliyetlerini geliştirebilecekleri ortam sağlamaları amacıyla CEMC tarafından uygulanan yarışmalara katılımlarını Irmak Okulları olarak teşvik etmekteyiz.
Her yıl belli tarihlerde düzenlenen ve her seviye için farklı sorulardan oluşan CEMC sınavları, çeşitleri ve içerikleri aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır. 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavın süresi 60 dakikadır.
 

Sınav Adı

Hedef Kitlesi

(Sınıf)

SINAV FORMATI

Ek Açıklamalar

Soru Stili

Soru Sayısı

Süre

Toplam Puan

GAUSS

7-8

Çoktan Seçmeli

25

60dk

150

Sınavlarda her türlü hesap makinesi kullanılabilir

PASCAL

9

Çoktan Seçmeli

25

60dk

150

CAYLEY

10

Çoktan Seçmeli

25

60dk

150

FERMAT

11

Çoktan Seçmeli

25

60dk

150

FRYER

9

Klasik

4

75dk

40

GALOIS

10

Klasik

4

75dk

40

HYPATIA

11

Klasik

4

75dk

40ISMTF MATH LEAGUE

ECIS (Avrupa Uluslararası Okullar Birliği) 1965 yılında kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen ve üyelik bazında faaliyet gösteren, uluslararası okullarla ilgili kurulmuş en büyük birliktir. Dünyanın birçok farklı bölgesinden İlköğretim ve lise düzeyinde 650’den fazla okul ECIS’e üyedir. Bu kuruluşun sunduğu hizmetler şöyle özetlenebilir:

• Okullara, öğretim kadrolarını oluşturmada yardımcı olmak,
• Öğretmenler için hizmet-içi eğitim etkinlikleri düzenlemek,
• Hazırladığı yayınlar ve kaynaklarla bilgilendirme işlevini yerine getirmek,
• Okulları akredite etmek (ECIS bu işlevini 1972’den beri sürdürmektedir).

“Avrupa Uluslararası Okullar Birliği” (ECIS) 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren faaliyetlerini Uluslararası Okullar Birliği (CIS) adı altında sürdürmeye başlamıştır. Önceden ECIS (European Council of International Schools) tarafından düzenlenen ve okulumuzun da katıldığı Math League yarışmaları 4 yıldır ISMTF (International Schools Mathematics Teachers Foundation) Math Leagues adında yapılmaktadır. ISMTF Math Leagues; farklı yaş gruplarında ve ünlü Matematikçilerin isimleri altında düzenlenen yarışmalar olup uluslararası okullar arasında matematik eğitimini ve öğrenimini zenginleştirmeye destek vermek, Matematik öğretmenleri arasında da deneyimleri paylaşma şansı yaratmak ve uluslararası okullar arasında öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlayıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Yarışma üç farklı kategoride yapılmaktadır.

1) Leibniz: 13 – 14 yaş
2) Ramanujan: 15 – 16 yaş
3) Polya: 17 – 18 yaş

Irmak Okulları olarak bu yarışmalara uzun bir süredir 2 kategoride (Ramanujan ve Polya) katılmaktayız. Bu yıl yine aynı kategorilerde 9 ve 10.sınıflar “Ramanujan” ligine, 11.sınıflar ise “Polya” ligine katılacaktır. Yarışmaların soruları ISMTF tarafından gönderilip her kategoride 18’er adet soru sorulacaktır. Doğru cevap geçerli olup, çözüm yolu değerlendirmeye alınmayacaktır Değerlendirmeler Irmak Okulları Matematik Bölümü tarafından yapılacak ve sonuçlar, ISMTF Merkezine gönderilecektir. Sonuçlar Mayıs ayında öğrencilere duyurulacaktır. Yarışmada 18 soru üzerinden 12 ve üzerinde doğru cevaplayan öğrenciler ISMTF katılım sertifikası ve ISMTF rozeti ile ödüllendirilir. . Yarışma 40 ar dakikalık, her oturumda 6 soru olmak üzere 3 oturumda, 3 farklı günde gerçekleştirilir.

PURPLE COMET! MATH MEET

İçinde bulunduğumuz yüzyıl hızla ilerleyen ve günden güne gelişen teknolojinin hayatın her alanında doğrudan hayata geçirildiği bir süreçtir. Bu süreç ve hedef doğrultusunda okulumuz da sürekli olarak yenilikleri takip etmekte ve uygulamaya koymaktadır. Purple Comet! Math Meet Yarışması on line olarak yapılmaktadır. İngilizce ve matematik becerilerini ölçerek, öğrencilerin kendilerini diğer ülkelerdeki öğrencilerle kıyaslama fırsatı sağlar. Uluslararası yarışmalar öğrencilerin matematikte ulaştıkları yeri görmek ve göstermek için bir fırsattır. 11. ve 12.sınıf öğrencilerimizden oluşan takımlarımızın performanslarını gösterdiği Purple Comet yarışması yılda bir defa yapılmaktadır. 30 açık uçlu sorudan oluşan sınavın süresi 90 dakikadır.

MATH LEAGUE-HIGH SCHOOL MATHEMATICS CONTESTS

Okulumuzda öğrencilerimizin, hızla değişen ve gelişen dünyamızda etkin bir yere sahip olabilmeleri için her türlü olanağın sağlanması amaçlanmaktadır. Math League Yarışması Amerika, Kanada ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan yarışmadır. Üst düzey matematik bilgisi ve problem çözme yeteneği gerektiren uluslararası alanda düzenlenen HIGH SCHOOL MATHEMATICS CONTESTS, lise öğrencilerinin bireysel katılacağı altı farklı sınavdan oluşmaktadır. Öğrencilerin bireysel aldıkları skorlar uluslararası okullar kategorisinde okul sıralamasını gösterir. Ayrıca sınavlarda tam puan alan öğrencinin ismi ‘Students with a perfect score ‘ listesinde yer alır. Öğrencilerin aldıkları puanlar okul puanı olarak hesaplanmakta ve uluslararası okullar kategorisinde okul başarısı olarak sırayı gösterir. 6 açık uçlu sorudan oluşan sınavın süresi 30 dakikadır.Bu sayfa 2.2.2022 11:49:30 tarihinde güncellenmiş ve 6539 defa ziyaret edilmiştir.

Lise Etkinliklerimiz

Ön Kayıt