5-6 Yaş (Hazırlık)

5-6 yaş grubumuzda tam gün eğitimi vermekteyiz ve eğitim programımızın temelini oluşturan İngilizce ve PYP uygulamaları konusunda akademik bölüme girerek detaylı bilgi edinebilirsiniz. Hazırlık sınıflarımızda üç- boyutlu materyalleri kullanarak ses farkındalığı kazandırmak, sorumluluk bilincini geliştirmek ve öğrencilerimizi ilkokula akademik ve sosyal anlamda hazırlamak önemlidir. Her öğrencinin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak farklılaştırılmış eğitim tekniklerini kullanarak zengin bir öğrenme ortamı sunmaktayız. Programımızı aşağıda belirtilen branş derslerimiz desteklemektedir.

GÖRSEL SANATLAR
Sanat, çocuklara farklı bakış açılarını kazandırmak, yaratıcılığı ve estetik duyarlığı geliştirmek ve kendi duygularını ifade etmeyi öğretmektedir. Çocukların bir çok nesnelerle çalışmasını sağlamak, sanat materyallerini kullanarak bireysel fikirlerini ve duygularını ifade etmelerine fırsat vermek, sanat çalışmaları boyunca sanatsal ürünlerine bakmalarını, bunlar hakkında bir şeyler öğrenmeleri ve tartışmalarını sağlamak bölüm amaçlarımızdandır.

HEDEFLER
Okul öncesi çalışmalarımızda öğrencilerimizin kendilerinde var olan yaratıcılık potansiyellerini olağanüstü seviyede kullanabilecekleri, estetik duyarlılığı geliştirecekleri sanatsal malzemeleri kullanarak beceri kazanacakları ortamlar hazırlamak hedefimizdir. Okulumuzda sanat eğitimi programları hazırlanırken derslerimizi destekleyen sanat etkinliklerine yoğun bir şekilde yer verilmektedir. Bu etkinliklerin en önemli kısmını sanatsal geziler oluşturmaktadır. Sanat müzeleri, sanat galerileri ve sanat atölyelerine düzenlenen gezilerde öğrencilerimizin, sanat eserlerini yakından görerek tanımalarına, bu eserlerin özgünlüğünü, görsel algılama deneyimini yerinde ve ilk elden görerek yaşamalarına olanak sağlanmaktadır. Çevre sanat galerilerine düzenlenen gezilerde sanatı, sanatçıyı ve sanat kültürümüzü tanıtarak öğrencilerin bu kavramları yaparak ve hissederek öğrenmeleri hedeflenmektedir.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Her yaş seviyesine uygun olarak sanatçılarla buluşma imkânı sağlayan etkinliklerimizde öğrencilerimiz sanatçıları daha yakından tanıyarak kendi bakış açılarını geliştirici çalışmalar yapmaktadır.

PROJE- YARIŞMALAR
Görsel Sanatlar Dersini destekleyen, geliştiren, öğrencilerimizi farklı etkinliklerle buluşturan, yarışma ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda okulumuzda da her yaş grubundan öğrencilerimizle çalışmalar düzenleyerek sanatsal bilinci arttıran, farklı bakış açılarını geliştiren sosyal sorumluluk projeleri oluşturulmaktadır.

MÜZİK
Anaokulunda öğrencilerimizin; sesleri tanımlamaları ve anlamlandırmaları, çevresinde duyduğu sesleri hem sesiyle hem de orff enstrümanlarıyla taklit edebilmeleri ve okul şarkılarını doğru seslendirebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu sınıflarımızda müzik eğitimi, oyunlarla yürütülmektedir. Öğrencilerimizin sene boyunca ulusal ve uluslararası müfredatımızdaki konulara göre öğrenmiş olduğu Türkçe ve İngilizce şarkıların ve ritim çalışmalarının Kültür Merkezinde sergilendiği bir etkinliktir. Aynı zamanda sene içinde belirli gün ve haftalarla ilgili düzenlenen çeşitli etkinliklerde öğrencilerimizle müzik paylaşımları gerçekleştirilmektedir. Müzik dersinde öğrencilerimizin şarkı söyleme, dinleme, ritm çalma ve kendilerini ifade etme becerileri geliştirilir.

HAREKET EĞİTİMİ
Hareket eğitimi her öğrencinin kendi kapasitesi doğrultusunda, fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal bütünlük içerisinde gelişmesine, sağlıklı yaşamasına olumlu katkılar sağlar. Hareket eğitimi derslerimizde amacımız öğrencilerimizin dayanıklılık, esneklik, çeviklik, kuvvet, sürat, denge, beceri ve koordinasyon gibi fiziksel uygunluklarını geliştirmektir. Okulumuzda sistemli ve programlı olarak sunulan hareket eğitimi dersi, çocuklarımıza sağlıkla ilgili alışkanlıkları, düzenli olmayı, iradelerini kullanabilmeyi ve iş birliği duygusunu kazandırmaktadır. Daha sonraki yaşamında spor yapma alışkanlığının temelleri de bu eğitimle atılmış olur. Irmak Anaokulu öğrencilerinin, estetik bir yapıya sahip olabilmeleri ve koordinasyonları ile motor beceri gelişimlerine olumlu katkı sağlayabilmek için derslerimizde cimnastik branşına ağırlık verilmektedir. Cimnastik çocukların fiziki gelişimine pozitif katkılar sağlar ve tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu amaçla anaokulumuzda farklı yaş gruplarına göre oluşturulan cimnastik ağırlıklı derslerimizde temel cimnastik hareketlerinin başarıyla öğretilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin esneklik kazanmaları, vücut koordinasyonu geliştirmeleri, disiplin kazanmaları, daha dengeli ve sağlıklı bir vücuda sahip olabilmeleri öncellikli hedeflerimizin arasındadır.

YARATICI DRAMA
Öğrencilerimizin, doğaçlama ve role bürünme gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içindeki bireylerin; bir yaşantı, olay, fikir, eğitim ünitesi, soyut kavram ya da davranışı gözlem, deneyim, duygu ve düşünceler yoluyla “oyunsu” süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır yaratıcı drama. Drama yoluyla öğrencilerimizin dili doğru kullanmalarına, hayal gücü ve yaratıcılıklarını , anlatım ve iletişim , birlikte çalışabilme, eleştirel düşünme, empati kurabilme becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Irmak Anaokulu olarak, öğrencilerin bilgisayar ve bilişim teknolojilerini kullanmayı sevmelerini, teknoloji ile barışık olmalarını, Öğrenme sürecini eğlenceli hale getiren etkinliklerle; öğrencilerin bilgisayarı bir oyun aracı değil, problem çözme ve bilgiye ulaşma aracı olarak kullanabilecek vizyona sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimize bilginin çeşitli kaynaklardan geldiğini anlama, bilgisayarların ana parçalarını ve çevre birimlerini tanıma, programların menü seçeneklerini ve komutlarını kullanma, resim programını kullanarak görseller şekiller oluşturma gibi temel becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz.

SATRANÇ
Irmak okulları olarak son yıllarda bilimsel araştırmalarında desteklediği üzere satrancın onlarca faydasını öğrencilerimize vermek istemekteyiz. Önceliğimiz çocuklarımızın özgüvenli, kendi kararlarının sorumluluğunu alabilen, sosyal ve kişisel gelişimlerini durmaksızın geliştirebilen bireyler olarak yetişmeleri. Hayatın bir yansıması, bir simülasyonu olarak düşünülen satrancın çocukların eğitiminde olumlu ve kalıcı etkiler sağladığı bilinen bir gerçektir. Plan yapmayı öğrenmek, doğru kararları vermeye çalışmak ve yanlış kararlarımızdan bir şeyler öğrenip gelişmek bunlardan bazıları. Öncelikli hedeflerimizden birisi çocuklarımızı bu oyunun mantığı ve felsefesi ile tanıştırmak, hayat ile arasındaki yakın ilişkisini onlara öğretmektir. Dikkati toplama, bir konu üstüne yoğunlaşabilme ve konsantrasyon yeteneklerinin gelişmesini satranç dersi ile arttırmayı hedefliyoruz. Satranç ile çocuklarımızın hafızalarını güçlendirmek amaçlarımızdan bir tanesi. Çocukların gerçekleştirmek istediklerini önce zihinde yaratmaları onlarda yaratıcı düşüncenin filizlenmesine zemin hazırlamaktadır. Hedefimiz çocuklarımızı erken yaşlardan itibaren yaratıcı düşünebilme ile tanıştırmaktır.

FEN LABORATUVARI
Okul öncesi dönemlerdeki çocuklar meraklı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Özel Irmak Anaokulu olarak öğrencilerimizin bu yöndeki gelişimini desteklemek amacıyla, onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri ortamlar hazırlarız. Bu ortamlardan biri öğrencilerimizin merak ve araştıra duygularını geliştirici ve zihinsel yeteneklerini uyarıcı rolü herkesçe bilinen fen laboratuvarıdır. Okul öncesi dönemde fen laboratuvarında amaç; çocukların merakını giderebilmesi için sorular sorması ve bunlara cevap bulabilmesi için gözlem, inceleme ve deney yapmasıdır. Çocuklar deney yaparak araştırma, inceleme, takım çalışması, iletişim kurma, düşüncelerini başkaları ile paylaşabilme ve gözlem becerilerini geliştirerek sağlam bilimsel temeller oluşturması ve bilimsel düşünmeyi öğrenirler.

KÜTÜPHANE
Öğrencilerimizin bilgi okuryazarı yetkinliğiyle, öğrendiklerini hayatın her aşamasında kullanması, yorumlaması ve bu yetilerini kullanarak kendini yenilemesi, bildiklerini ve öğrendiklerini çağına karşı sorumlu davranarak paylaşması ve örnek bireyler olmasını sağlamak, Öğrencilerimizin akademik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, IBO) İlk Yıllar Programında bulunan üniteleri desteklemek, profil, tutum ve becerileri kazandırılmasında katkı sağlamak, Yazar-Kitap-Okur üçgeninde etkinlikler düzenlemek, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek, öğrencilerimize okuma ve kitap sevgisi, kültürü kazandırabilmek.



Bu sayfa 5.6.2017 16:17:19 tarihinde güncellenmiş ve 4503 defa ziyaret edilmiştir.

Anaokulu Etkinliklerimiz

Projelerimiz ve Başarılarımız

Ön Kayıt