Akademik Program

EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI

Özel Irmak Caddebostan Anaokulunda Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü akademik program, sorgulamaya dayalı eğitimi bilimsel bir çerçeveye yerleştiren İlk Yıllar Programı (PYP) ile bütünleştirilerek uygulanır. Bu program; Yaratıcılık ve Düşünme Eğitimi, Teknoloji Okur Yazarlığı, Nitelikli Birey Eğitimi, GEMS (Great Explorations Inmats and Sience) uygulamaları ile zenginleştirilerek öğrencilerin kaliteli eğitim almaları ve çağın gereklerine göre yetişmeleri sağlanır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ

Öğrencilerin duygu, düşünce, istek vb. paylaşımlarını birbirlerine aktarabilmelerine, iletişim kurmalarına, çevresindeki olayları sorgulayarak karar vermelerine, sosyal ve çağdaş birey olabilmelerine dil, önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle dinleme, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili temel becerileri kazanmaları gerekmektedir. Dil gelişim sürecinde, bu öğrenme alanları birbirini etkilemekte ve tamamlamaktadır. Anaokulunda Türkçe dil çalışmaları aktif öğrenmenin gerçekleştiği bir sınıf ortamında yapılır. Sınıf ortamı öğrencilerin ilgilerini artıracak şekilde düzenlenmiştir.

Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun konuşabilmelerine; görsel materyalleri okuma ve yazma ile ilgili yapılan dil etkinlikleri ile öğrencilerimizin düşünme ve iletişim aracımız olan dili etkin kullanmalarını sağlayarak onların gelişim alanlarına katkıda bulunabilmek temel amacımızdır.

Hedefler

• Dili eğlenceli biçimlerde kullanma (şiir, tekerleme, öykü),
• Birlikte oturma, dinleme, arkadaşlarına saygı, fikir alışverişi yapma, 
• Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etme,
• Yaratıcı düşünme yetenekleri geliştirme,
• Sözcük dağarcığını zenginleştirme,
• Türkçeyi doğru kullanma,
• Kelimeleri doğru telaffuz etme,
• Sesinin tonunu ve hızını ayarlama,
• Aynı sesle başlayan kelimeler üretme,
• El-göz koordinasyonu gerektiren becerileri kazanma,
• Öğrendiği ses sembollerini yazma,
• İşaret, etiket ve sembolleri okuma becerileri kazandırmayı ve çocuklara kitap sevgisi aşılamayı hedefliyoruz.

FEN- MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Anaokulunda uygulanmakta olan fen-matematik eğitimi ile öğrencilerin fen ve matematiğin dünyayı kavramanın yollarından biri olduğunu fark etmeleri, ilgili kavramları öğrenmeleri, temel beceri tutumlarını kazanmaları ve bir sonraki eğitim basamağı olan ilköğretime hazırlanmaları amaçlanmaktadır.
Anaokulunda fen-matematik çalışmaları, California Üniversite tarafından farklı tekniklerle öğretme amacıyla geliştirilmiş GEMS (Great Explorations in Maths and science) programı uygulamaları ile desteklenmektedir.

Hedefler

• Varlıkları temel özelliklerine göre sıralama ve sınıflandırabilme,
• Basit problemleri anlayabilme ve çözebilme.
• Sayıları ritmik sayabilme,
• Sayıları okuyabilme ve söylendiğinde yazabilme,
• Kümeyi ve kümeler arası ilişkileri kavrama,
• Ölçmeyle ilgili kavramları anlama,
• Tahmin etme,
• Temel geometrik şekilleri (kare, daire, dikdörtgen, üçgen gibi) kavrama,
• Tam, yarım ve çeyrek gibi kesir kavramlarını anlama,
• Belirli özelliklere göre oluşturulan basit şekilli grafikleri yorumlama,
• Neden-sonuç ilişkisi kurarak olay ve olguları kavrama becerilerini geliştirmeyi; ayrıca
  
• Çevrelerindeki nesne ve olay çeşitliliğini araştırmalarına ve keşfetmelerini sağlamayı,
• Meraklarını, ilgilerini ve öğrenme isteklerini desteklemeyi,
• Gözlem yapma ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi,
• Olaylara dayalı bazı bilgileri deneyerek öğrenmelerine ortam hazırlamayı hedefliyoruz.

İNGİLİZCE PROGRAMIMIZ

"Çocukların sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarmak" ilkesiyle hareket eden okulumuz, öğrenmeye karşı ilgi uyandırmak ve okuma-yazma olgunluğu kazandırmak amacıyla öğrencilere en uygun eğitim ortamını sunarak çocuklarımızın okul olgunluğuna ulaşmalarını sağlar. Çocuklar, erken yaşta İngilizce eğitimi ile kültürler arası farklılıkları ve benzerlikleri gözlemlemekte, değişik kültürlere saygı duyma özelliklerini kazanmakta, karşılaştırmalar yaparak kendi kültürel özelliklerini daha iyi tanımaktadır.

Okul öncesi 5-6 yaş arası çocukların gelişim özellikleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak hazırlanan İngilizce eğitim programı; öğrencilerin İngilizceye ilgi duymalarını, derslere istekle katılmalarını, merak duygularını geliştirip soru sormalarını, öğrendikleri kelime ve kalıpları kullanmak için heves duymalarını sağlar. İngilizce derslerini öğrencilerin eğlenerek öğrendikleri bir zaman dilimi haline getirmek için beş duyuyu içeren, oyun merkezli dil aktivitelerine dayanan etkinlikler yapılır.

Irmak Anaokullarında, yarım gün İngilizce eğitim programı ile öğrencilerin kendilerini İngilizce konuşulan ortamda rahat hissetmelerini sağlayacak geniş bir kelime dağarcığı kazanmaları, temel cümle yapılarını anlamaları ve günlük yaşamlarında rahatlıkla kullanmaları amaçlanır. Öğrencilerimiz harfleri ve kelimeleri doğru seslendirmek için yapılan fonetik çalışmaları ile ilköğretime geçtiklerinde onlara önemli katkı sağlayacak etkili bir eğitim sürecinden geçerler. İlköğretim İngilizce programı okumaya yönelik bu gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak belirlenir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Irmak Anaokulunda çeşitli ölçme değerlendirme stratejileri kullanılarak öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri takip edilir. Bu kapsamda görsel algı, kavram bilgisi, dikkat gibi temel becerileri ölçülür ve öğrencilerin bireysel akademik gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalar planlanır.

BRANŞ DERSLERİ

JİMNASTİK

Jimnastik sporu ile çocukların fiziksel gelişimleri için gerekli altyapıyı oluşturmak ve jimnastik sporunu sevdirmek başlıca amacımızdır.

Hedefler

• Esneklik kazandırma,
• Vücut koordinasyonunu geliştirme,
• Daha dengeli bir vücuda sahip olmalarını sağlama,
• Kuvvet ve dayanıklılığı artırma,
• Özgüven, disiplin ve kararlılık kazanmalarını sağlama başlıca hedeflerimizdir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

Ana sınıfı Bilişim Teknolojileri dersinin hedefleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 


• Bilginin çeşitli kaynaklardan geldiğini anlama,
• Bilgisayarın ana parçalarını ve çevre birimlerini tanıma,
• Bilgisayar kullanırken uygun duruş ve oturuşu sergileme,
• Basit bir olayın işlem sırasını belirleme,
• Bilgisayar ve diğer teknolojik araçların doğru kullanımını öğrenme,
• Resim programını kullanarak belirli amaçlar için görsel şekiller oluşturma,
• Dosyayı açmayı ve kaydetmeyi görme,
• Programların menü seçeneklerini ve komutlarını kullanarak uygun sırada açma ve kapatma başlıca hedeflerimizdir.

FEN LABORATUVARI

Okulumuzun kuruluş felsefesinde yer alan "Soran, sorgulayan, düşünen, araştıran, ülkesine ve çağına sorumlu bireyler yetiştirme" düşüncesinden hareketle, Anaokullarında laboratuvar çalışmaları yapılmaktadır.

Hedefler 

• Öğrencilerin laboratuvarda bilgiyi, deneyerek, görerek, sorgulayarak, bilgiye dokunarak, süreci gözleyerek, tahminlerde bulunarak, yorumlayarak öğrenmelerini sağlama,
• Öğrendikleri bilgiyi, yaşamdan örnekler vererek pekiştirme,
• Bilgiyi yaşamlarına geçirme,
• Bilimsel bir kavrayış ve bakış açısı kazanma,
• Doğayı, doğanın işleyişini ve yaşamı bilimsel bir bakış açısı ile gözleme, yorumlama ve sürdürme yetisi kazanma temel hedeflerimizdir.

MÜZİK

Anaokulunda öğrencilerimizin; sesleri tanımlamaları ve anlamlandırmaları, çevresinde duyduğu sesleri hem sesiyle hem de enstrümanlarla taklit edebilmeleri ve okul şarkılarını doğru seslendirebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu sınıflarımızda müzik eğitimi, oyunlarla yürütülmektedir. 

Hedefler 

• Çalma (Ritim enstrümanlarını kullanarak ritmik oyunlar yapar.)
• Söyleme ( Öğrendiği parçaları solo ya da grup halinde seslendirilir.) 
• Dinleme ( Çeşitli müzik örnekleri dinletilerek, müzik zevki geliştirilir.)
• Yaratma (Ritim enstrümanlarını kullanarak kendini ifade etme çalışmaları yapılır.)

GÖRSEL SANATLAR

Hedefler
• Yaratıcılığına uygun olan malzemeleri kullanma,
• Sanatçıların sanat çalışmalarını anlayıp kendince ifade etme,
• Kâğıt üzerine çizilmiş basit şekilleri kesme,
• Hamur gibi yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçadan oluşan şekiller yapma ve bunlardan bir  kompozisyon oluşturma,                                        
• Baskı ve yapıştırma işlerini yapma,
• Eksik insan resmini tamamlama,
• Aldığı sorumluluğu yerine getirme,
• Kendine güven duyma,
• Kendini ifade etmede özgün yollar kullanma,
• Kısa bir süre gösterilen resimdeki ayrıntıları hatırlama,
• Neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeterliliklerini geliştirmek başlıca hedeflerimizdir.